Miljöplan
Övergripande miljöplan och mål för ASEKA Hiss & Fastighet AB som tillsammans med kunder och leverantörer skall verka för ett uthålligt samhälle genom hänsyn till människa och miljö. Syftet med miljöplanering ska vara att i projektet ta hänsyn till betydande miljöaspekter. Säkerställa att lagstadgade miljökrav och andra myndighetskrav avseende miljö uppfylls, samt säkerställa att miljöpolicy efterlevs.

• Följa Stockholms stads miljöpolicy.
• Sortera allt avfall i olika behållare för respektive avfall.
• Farligt avfall klassade enligt Avfallsförordningen (2011:927) kommer att deponeras i speciella för ändamålet avsedda behållare.
• Transportera själva eller låta företag som sysslar med avfall köra avfallet till en plats där det kan omhändertas under kontrollerade former.
• Aktivt arbeta för att nyttja miljövänliga alternativt och minska avfallsmängden.
• Använda bilar som använder sig av förnyelsebara bränslen.
• Planera den dagliga driften så att arbetet utförs på bästa möjliga sätt ur miljöhänseende, vilket också innebär att hela tiden planera inköp med hänsyn till miljön.
• Följa ”Byggvarubedömningens” lista över godkända (Beteckningen Grön) produkter. Om avvikelse måste göras och det blir tvunget att använda produkter som ej fått grön

beteckning skall kunden underrättas om detta för diskussion.
• Licens på Byggvarubedömningen, samt följa ISO 14001 i den mån det går.

Kvalitetsplan
Övergripande kvalitetsmål för ASEKA Hiss & Fastighet AB som skall marknadsföra tjänster och produkter av högsta kvalitet så att kunders krav och behov uppfylls.

• Ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov.
• Tillsammans med leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar till kunder krav, förväntningar och behov.
• Hela tiden vara informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter som marknadsföres samt snabbt kunna anpassas och vidtaga åtgärder.
• Vara informerade om de lagar och regler som gäller för verksamheten och att snabbt kunna anpassa och vidtaga åtgärder till verksamhetens nya krav.
• Dokumentera reklamationer och garantiåtagande så de kan utvärderas och ge lärdom för framtiden.
• Säkerställa personalens höga kompetens och ge kompetensutveckling av medarbetare enligt företagets utbildningsplan varav både företaget och kunder gynnas.

Aseka Hiss & Fastighet AB | Lingvägen 183 BV | 123 61 Farsta | Tel: 08-400 207 10
Miljö- och kvalitetsplanen hos Aseka